Liderii țărilor membre UE s-au reunit la Porto pentru a analiza situația socială în contextul pandemiei, într-o conferință urmată de desfășurarea Consiliului European informal (ramură legislativă a UE, alături de Parlamentul european). Ei au adoptat o declarație în 13 puncte, în care se angajează să facă pași concreți în direcția unei și mai mari solidarități europene, în principal pe trei direcții: ocuparea forței de muncă, instrucția acesteia și reducerea sărăciei.

Declarația de la Porto

1. Subliniem importanța unității și solidarității europene în lupta împotriva pandemiei de COVID-19. Aceste valori au caracterizat răspunsul cetățenilor europeni la această criză și se află, de asemenea, în centrul proiectului nostru comun și al modelului nostru social distinct. Mai mult ca niciodată, Europa trebuie să fie continentul coeziunii sociale și al prosperității. Ne reafirmăm angajamentul de a acționa în direcția unei Europe sociale.

2. De la începutul pandemiei de COVID-19, milioane de vieți, locuri de muncă și întreprinderi au fost protejate grație adoptării de măsuri rapide, vitale și cuprinzătoare la nivelul UE, precum și la nivel național.

3. Același spirit de unitate și solidaritate a inspirat acordul nostru istoric din iulie 2020 privind cadrul financiar multianual și efortul specific de redresare din cadrul Next Generation EU. În contextul accelerării tranziției verzi și a celei digitale, aceste investiții europene masive și reformele asociate lor vor plasa în mod ferm Uniunea și statele sale membre pe calea reformei în vederea unei redresări echitabile, durabile și reziliente. O redresare colectivă, favorabilă incluziunii, realizată în timp util și bazată pe coeziune va consolida competitivitatea, reziliența, dimensiunea socială și rolul Europei pe scena mondială.

4. Salutăm conferința la nivel înalt organizată de președinția portugheză în contextul Summitului social de la Porto și luăm act de rezultatele acesteia. Pilonul european al drepturilor sociale este un element fundamental al redresării. Punerea sa în aplicare va consolida eforturile Uniunii către o tranziție digitală, verde și echitabilă și va contribui la realizarea unei convergențe sociale și economice ascendente și la abordarea provocărilor demografice. Dimensiunea socială, dialogul social și implicarea activă a partenerilor sociali au constituit întotdeauna componente centrale ale unei economii sociale de piață cu grad ridicat de competitivitate. Angajamentul nostru privind unitatea și solidaritatea implică, de asemenea, asigurarea egalității de șanse pentru toți și a faptului că nimeni nu este lăsat în urmă.

5. Astfel cum s-a stabilit în Agenda strategică a UE 2019-2024, suntem hotărâți să consolidăm în continuare punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale la nivelul UE și la nivel național, ținând seama în mod corespunzător de competențele respective și de principiile subsidiarității și proporționalității. Planul de acțiune prezentat de Comisie la 4 martie 2021 oferă orientări utile pentru punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale, inclusiv în domeniul ocupării forței de muncă, al competențelor, al sănătății și al protecției sociale.

6. Salutăm noile obiective principale ale UE privind locurile de muncă, competențele și reducerea sărăciei, precum și tabloul de bord social revizuit propus în planul de acțiune, care vor contribui la monitorizarea progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a principiilor pilonului social, ținând seama de diferitele circumstanțe naționale, și ca parte a cadrului de coordonare a politicilor în contextul semestrului european.

7. Pe măsură ce Europa se redresează treptat după pandemia de COVID-19, prioritatea va consta în trecerea de la protejarea locurilor de muncă la crearea de locuri de muncă și îmbunătățirea calității acestora, întreprinderile mici și mijlocii (inclusiv întreprinderile sociale) jucând un rol-cheie în acest scop. Punerea în aplicare a principiilor Pilonului european al drepturilor sociale va fi esențială pentru a se asigura crearea de locuri de muncă mai numeroase și de mai bună calitate pentru toți, în cadrul unei redresări favorabile incluziunii. În acest sens, ar trebui asigurat progresul activităților relevante cu sau fără caracter legislativ de la nivelul UE și al statelor membre.

8. Vom plasa educația și competențele în centrul acțiunii noastre politice. Tranziția verde și cea digitală vor oferi oportunități enorme pentru cetățenii europeni, dar și numeroase provocări, care vor necesita mai multe investiții în educație, formare profesională, învățarea pe tot parcursul vieții, în perfecționare și în recalificare, astfel încât să se stimuleze tranziția profesională către sectoare în care cererea de forță de muncă este în creștere. În același timp, schimbările legate de digitalizare, de inteligența artificială, de telemuncă și de economia platformelor vor necesita o atenție deosebită în vederea consolidării drepturilor lucrătorilor, a sistemelor de securitate socială și a securității și sănătății în muncă.

9. Ne angajăm să reducem inegalitățile, să susținem salarii echitabile, să luptăm împotriva excluziunii sociale și a sărăciei, asumându-ne obiectivul de a combate sărăcia în rândul copiilor și de a contracara riscurile de excluziune pentru grupurile sociale deosebit de vulnerabile, cum ar fi șomerii de lungă durată, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și persoanele fără adăpost.

10. Vom intensifica eforturile de combatere a discriminării și vom depune eforturi active pentru a elimina disparitatea de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, remunerarea și pensiile, precum și pentru a promova egalitatea și echitatea pentru fiecare individ din societatea noastră, în conformitate cu principiile fundamentale ale Uniunii Europene și cu principiul 2 al Pilonului european al drepturilor sociale.

11. Vom acorda prioritate acțiunilor de sprijinire a tinerilor, care au fost deosebit de afectați de criza provocată de pandemia de COVID-19. Aceasta a perturbat profund participarea lor pe piața muncii, precum și planurile lor de educație și formare. Tinerii reprezintă o sursă indispensabilă de dinamism, talent și creativitate pentru Europa. Trebuie să ne asigurăm că aceștia devin forța motrice a redresării verzi și digitale favorabile incluziunii, contribuind la construirea Europei viitorului, inclusiv prin utilizarea întregului potențial al programului Erasmus+ pentru a promova mobilitatea în întreaga Europă pentru toți studenții și ucenicii.

12. Subliniem importanța unei monitorizări atente, inclusiv la cel mai înalt nivel, a progreselor înregistrate în direcția punerii în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale și în vederea atingerii obiectivelor principale ale UE pentru 2030.

13. Salutăm, ca pe un nou succes al dialogului social european, faptul că partenerii sociali europeni au înaintat o propunere comună cu privire la un set alternativ de indicatori pentru măsurarea progresului economic, social și de mediu, care să vină în completarea PIB-ului ca măsură a bunăstării în vederea unei creșteri durabile și favorabile incluziunii.

Echipa Biziday nu a solicitat și nu a acceptat nicio formă de finanțare din fonduri guvernamentale. Spațiile de publicitate sunt limitate, iar reclama neinvazivă.

Dacă îți place ce facem, poți contribui tu pentru susținerea echipei Biziday.

Susține echipa Biziday